Opinnäytetyö – Roskapostin torjuntakeinot suomalaisissa IT-alan yrityksissä

Linkit:

Opinnäytetyö on ladattavissa Theseus-julkaisupalvelusta. Työ arvioitiin Haaga-Helia -ammattikorkeakoulussa syyskuussa 2019 arvosanalla 5/5.

Opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019091318481

Tutkimusdata ja tulokset: http://thesis.markuspyharanta.com/


Tiivistelmä:

Tutkimus toteutettiin huhti-elokuussa 2019 ja siinä tutkittiin suomalaisten IT-alan yritysten käyttämiä roskapostin torjuntakeinoja. Päämääränä oli ymmärtää paremmin roskapostitusta ilmiönä sekä siihen vastauksena kehitettyjä teknologioita. Yksi tavoitteista oli kerätä kyselylomakkeen avulla laaja näyte yritysten käyttämistä roskapostin torjuntakeinoista. Tulosten pohjalta kehitettiin vertailuarvo kullekin yrityskoolle, jota voidaan käyttää organisaatioiden sähköpostipalveluiden kehittämiseen.

Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään sähköpostin toimintaa tutkimusosion aihepiirin ymmärtämiseen vaadittavalla tarkkuudella. Tietoperustassa kerrotaan sähköpostiviestin rakenteesta, sähköposti-infrastruktuurin komponenteista, roskapostista ja sen aiheuttamista turvallisuusuhista. Lopuksi esitetään yleisesti käytettyjä roskapostin torjuntakeinoja.

Tietoperustan jälkeen esitellään tutkimuksessa käytetyt aineistot ja tutkimusmenetelmät. Roskapostin torjuntaa käsiteltiin yritysten sähköpostipalvelimien ylläpitäjien näkökulmasta. 310 yritykselle lähetettiin tutkimuksessa kyselylomake, jolla kartoitettiin käytettyjä sähköpostipalveluratkaisuja, tyytyväisyyttä palvelujen roskapostin torjuntaan ja yritysten käyttämiä torjuntaratkaisuja. Lopulta tutkimukseen vastasi 74 suomalaista IT-alan yritystä, mikä vastasi lähes 25 % lomakkeen kaikista vastaanottajista.

Hypoteesina oli, että yritykset ovat siirtäneet sähköpostipalvelunsa laajalti pilvipalvelupohjaisiksi, mitä tutkimustulokset tukivat. Noin 75 % kaikista vastaajista käytti pilvipalvelupohjaista sähköpostipalvelua. Enemmistö käytti Office 365 -palvelua yrityssähköpostiinsa ja kuvasi palvelutyytyväisyyttään keskiarvolla 4,1 asteikolla 1-5. Tyytyväisyys oli tunnetuista sähköpostipalveluista suurinta G Suite -palvelua käyttäneillä, jotka kuvasivat palvelutyytyväisyyttään keskiarvolla 4,3. Tyypillinen vastaaja torjui roskapostia sen lähteen ja sisällön perusteella kolmella eri tekniikalla sähköpostipalveluunsa kuuluvien oletustekniikoiden ohella. Lisäksi vastaaja varmisti sähköpostin ja lähettäjän todennuksen sekä palvelun oletustekniikoilla että kahdella muulla menetelmällä. Tulokset jaettiin omiin kappaleisiinsa yrityskokojen perusteella, jotta tietojen vertailu samankokoisten yritysten välillä olisi helpompaa.

Opinnäytetyö päättyy pohdintaosioon, jossa käsitellään tutkimustulosten merkitystä, tulosten luotettavuutta ja tutkimuksen onnistumista. Yrityksille esitetään myös suosituksia tutkimustulosten pohjalta. Lopuksi tarkastellaan opinnäytetyön tekijän oppimista ja kehitystä opinnäytetyöprojektin aikana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top